Spain

Team

Tourism

Country

Spain

Name

Ana GOYTIA PRAT

University

Universidad de Deusto

Email

agoytia@deusto.es