Palestine

Team

Tourism

Country

Palestine

Name

Hashem ABU SNEINEH

University

Palestine Ahliyeh University College / Bethlehem

Email

hashem@paluniv.edu.ps